Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 13.03.2018 14:09:38 

STS Chvojkovice Brod  -  vodáci

Stanovy
 
 

Stanovy občanského sdružení

STS Chvojkovice – Brod

klub vodáků Krnov, o.s.

 


Článek  1

Úvodní ustanovení

Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů ( dále je „sdružení“).

 

 

Článek  2

Název a sídlo sdružení

 1. Název sdružení zní:       STS Chvojkovice – Brod,

                                               klub vodáků Krnov, o.s.

 1. Sídlem sdružení je :      Rooseveltova 2040/54, Krnov, 79401

 

 

Článek  3

 

Poslání sdružení a cíl jeho činnosti

 

 1. Posláním sdružení je sdružovat členy, kteří chtějí zlepšovat svou  odbornou, fyzickou a psychickou kondici v oblasti kanoistiky a jiných vodních sportů s cílem dosahovat co nejlepší výsledky na závodech v ČR tak i v zahraničí.
 2. Činnost sdružení má nevýdělečný charakter a jejím cílem je organizovat, propagovat a podporovat sportovní , kulturní a společenské aktivity.
 3. Shromažďovat dary a příspěvky fyzických a právnických osob z ČR i ze zahraničí a se získanými prostředky nakládat v souladu s cíly sdružení.

 

 

Článek  4

Orgány sdružení

 

 1. Sdružení má tyto orgány:
 1. členskou schůzi
 2. předsedu
 3. místopředsedu
 4. jednatele

 


Článek  5

Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a do její působnosti patří:
 1. rozhodování o změně stanov sdružení,
 2. volba a odvolání předsedy, místopředsedy, jednatele, pokladníka
 3. přijetí a vyloučení člena sdružení
 4. stanovení výše členských příspěvků
 5.  rozhodnutí o zrušení sdružení

 

 1. Člen sdružení se zúčastňuje jednání členské schůze
 2. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomno alespoň 5 členů sdružení.
 3.  Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů sdružení. Každý člen má jeden hlas. V případě rovností hlasů při hlasování, má předseda hlasy dva.
 4.  Členskou schůzi svolává předseda nejméně jednou za kalendářní rok

 

 

Článek 6

Předseda, místopředseda, jednatel

 

 1. Předseda rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou těmito stanovami svěřeny do působnosti členské schůze.
 2. Předsedu, místopředsedu a jednatele volí členská schůze z řad členů sdružení.
 3. Funkční období předsedy, místopředsedy a jednatele je tříleté

 

Článek 7

Jednání jménem sdružení

 1. Jménem sdružení jedná předseda a jednatel.  Předseda i jednatel jménem sdružení jednají samostatně.
 2. Pokud předseda zemře, nebo se vzdá funkce, jedná jménem sdružení do doby zvolení nového předsedy místopředseda.

Článek 8

Práva a povinnosti členů sdružení

 

 1. Člen sdružení má právo
 1. Účastnit se všech akcí pořádaných sdružením
 2. Účastnit se členské schůze a hlasovat na ní.
 3. Vyjadřovat se na členské schůzi k veškeré činnosti sdružení a požadovat vysvětlení záležitosti, týkajících se sdružení.
 4. Člen sdružení má právo ze sdružení vystoupit. Členství ve sdružení zaniká dnem doručení písemného oznámení o vystoupení ze sdružení předsedovi, nebo ústním prohlášením člena na členské schůzi, že ze sdružení vystupuje.
 1.  Povinnosti člena
 1. Člen sdružení je povinen zaplatit každoročně, vždy nejpozději do 28. února členské příspěvky.
 2. Člen sdružení je povinen zdržet se každého jednání, které by bylo v rozporu se zájmy sdružení.

 

 

Článek  9

 

Vznik a zánik členství ve sdružení

 

 1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba. O přijetí člena sdružení rozhoduje členská schůze. Písemná žádost o přijetí za člena sdružení musí být doručena předsedovi. Členská schůze projedná přijetí nového člena sdružení nejpozději do 60 dnů ode dne doručení žádosti.
 2. Členství ve sdružení zaniká vystoupením ze sdružení (článek 8 odst. 1 písm. d) úmrtím nebo vyloučením.
 3. Předseda předloží členské schůzi návrh na vyloučení člena sdružení, pokud tento člen sdružení poruší povinnost vyplývající z ustanovení článku 8 odst. 2 písm. a,b těchto stanov, nebo pokud byl déle jak 2 měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku. Do rozhodnutí členské schůze o návrhu na vyloučení člena sdružení, nejdéle však na dobu jednoho roku, může předseda tomuto členu sdružení jeho členství pozastavit.
 4. Předseda vede seznam členů sdružení. Do seznamu se zapisuje jméno, bydliště a adresa elektronické pošty fyzické osoby, která je členem sdružení.
 5.  Fyzické osobě, která se výrazně zasloužila o naplnění poslání sdružení, může předseda udělit čestné členství. Čestný člen sdružení není povinen platit členské příspěvky a nemá právo hlasovat na členské schůzi. Čestné členství ve sdružení zaniká úmrtím, vzdáním se členství nebo odnětím členství. Na vzdání a odnětí členství se přiměřeně použije ustanovení těchto stanov o vystoupení ze sdružení, nebo o vyloučení člena sdružení.

 

 

Článek  10

Zásady hospodaření sdružení

 1. Sdružení samostatně hospodaří s příjmy z členských příspěvků, jakož i s dalšími příjmy ( např. dary, sponzorskými příspěvky a dotacemi). Z uvedených příjmů sdružení především hradí náklady na svou činnost a pořizuje majetek nezbytný pro realizaci této činnosti. Použití těchto příjmů k jinému účelu je možné pouze na základě předchozího rozhodnutí členské schůze.
 2. Sdružení odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

 

 

Článek  11

Přechodná ustanovení

 1. Fyzické osoby, které podaly ministerstvu vnitra České republiky návrh na registraci sdružení, se stávají členy sdružení dnem jeho vzniku.
 2. Do 60 dnů od vzniku sdružení se uskuteční ustanovující členská schůze, která zvolí předsedu, místopředsedu a jednatele. Ustavující členskou schůzi svolá osoba, která byla v návrhu na registraci sdružení uvedena jako zmocněnec, oprávněný jednat jménem přípravného výboru ( dále jen“ zmocněnec“). Oznámení o konání ustavující členské schůze s uvedením termínu, místa konání a programu členské schůze doručí zmocněnec všem členům sdružení, nejméně 5 dnů přede dne konání členské schůze.
 3.  Do doby zvolení prvního předsedy, jedná jménem sdružení zmocněnec.

 

 

 

 

 

V Krnově dne 26. prosince 2012

 

TOPlist